Exhibition of Publications by Professor Liu Kam-biu, Siu Lien Ling Wong Visiting Fellow 2014/15