SÙ - Joint Exhibition of Ng Yu Sai, Mok Hiu Tung & Liu Mankun

Date: 
20/10/2014 to 31/10/2014

「塐」- 吳羽茜,莫曉彤,劉曼堃三人聯展 SÙ - Joint Exhibition of Ng Yu Sai, Mok Hiu Tung & Liu Mankun

 

Gallery

「塐」- 吳羽茜,莫曉彤,劉曼堃三人聯展 SÙ - Joint Exhibition of Ng Yu Sai, Mok Hiu Tung & Liu Mankun

「塐」- 吳羽茜,莫曉彤,劉曼堃三人聯展 SÙ - Joint Exhibition of Ng Yu Sai, Mok Hiu Tung & Liu Mankun

「塐」- 吳羽茜,莫曉彤,劉曼堃三人聯展 SÙ - Joint Exhibition of Ng Yu Sai, Mok Hiu Tung & Liu Mankun

「塐」- 吳羽茜,莫曉彤,劉曼堃三人聯展 SÙ - Joint Exhibition of Ng Yu Sai, Mok Hiu Tung & Liu Mankun

「塐」- 吳羽茜,莫曉彤,劉曼堃三人聯展 SÙ - Joint Exhibition of Ng Yu Sai, Mok Hiu Tung & Liu Mankun

 Poster

「塐」- 吳羽茜,莫曉彤,劉曼堃三人聯展 SÙ - Joint Exhibition of Ng Yu Sai, Mok Hiu Tung & Liu Mankun