Joint Exhibition of Cheng Mei Lun, Ho Hang Yi, Leung Ching Mei, Mok Ting-yan

Date: 
17/11/2014 to 28/11/2014

小國寡民 - 鄭美倫、何幸兒、梁靜美、莫亭殷聯展 Joint Exhibition of Cheng Mei Lun, Ho Hang Yi, Leung Ching Mei, Mok Ting-yan

 

Gallary

小國寡民 - 鄭美倫、何幸兒、梁靜美、莫亭殷聯展 Joint Exhibition of Cheng Mei Lun, Ho Hang Yi, Leung Ching Mei, Mok Ting-yan

小國寡民 - 鄭美倫、何幸兒、梁靜美、莫亭殷聯展 Joint Exhibition of Cheng Mei Lun, Ho Hang Yi, Leung Ching Mei, Mok Ting-yan

小國寡民 - 鄭美倫、何幸兒、梁靜美、莫亭殷聯展 Joint Exhibition of Cheng Mei Lun, Ho Hang Yi, Leung Ching Mei, Mok Ting-yan

小國寡民 - 鄭美倫、何幸兒、梁靜美、莫亭殷聯展 Joint Exhibition of Cheng Mei Lun, Ho Hang Yi, Leung Ching Mei, Mok Ting-yan

小國寡民 - 鄭美倫、何幸兒、梁靜美、莫亭殷聯展 Joint Exhibition of Cheng Mei Lun, Ho Hang Yi, Leung Ching Mei, Mok Ting-yan

Poster

小國寡民 - 鄭美倫、何幸兒、梁靜美、莫亭殷聯展 Joint Exhibition of Cheng Mei Lun, Ho Hang Yi, Leung Ching Mei, Mok Ting-yan